Lærervejledning

Formålet med undervisningsfilmene er at skabe læring og refleksion hos eleverne i forhold betydningen af positive fællesskaber og den enkeltes relationelle og sociale kompetencer samt den kritiske tilgang til brugen af de sociale mediers fællesskaber. Idéen er at understøtte elevens demokratiske dannelse gennem den kritiske refleksion og læring – som en forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i det danske samfund.

Dette gøres gennem undervisningsfilm, der alle lægger op til elevens læring og kritiske stillingtagen gennem de efterfølgende opgaver. Undervisningsfilmene tager udgangspunkt i problemstillinger, der på meningsfuld vis relaterer sig direkte til de unges dagligliv.

Metodisk hentes der inspiration i blandt andet Cooperative Learning, Appreciative Inquiry og den mere problembaserede didaktik gennem kritisk refleksion og samtaler i grupper og på klassen samt gennem rollespil. Der er således mulighed for, at den unge i de konkrete opgaver både identificerer og reflekterer over de unges problemstillinger i filmene gennem kommunikation med klassekammerater. Og at eleven metareflekterer over filmenes bærende temaer gennem den konkrete opgaveproduktion.

Nye, fælles Mål 2014 med konkrete kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål for samfundsfag og dansk for grundskolens ældste klasserer relevante i forhold til dette materiale. Følge gerne dette link til EMU portalen:

Samfundsfag

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/samfundsfag

Dansk

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

Underviserens rolle

Underviseren spiller en væsentlig rolle som sparringspartner og igangsætter, vejleder og som den, der i sidste ende samler trådene fra opgaverne i plenum.

Opgaverne, der understøtter filmen, er primært lærerguidede. Dette er for dels bedre at sikre at alle elever kan være aktive og deltagende og dels for bedre at sikre elevernes positive udbytte af undervisningen.

Eleverne arbejder både selvstændigt og i grupper a 2, 3 eller 4 elever med filmene på baggrund af underviserens konkrete anvisninger. Der er flere muligheder for elevernes samtaler med hinanden i bevægelse i klasserummet.

Generelt

Alle film afsluttes med et, konkret spørgsmål til eleverne. Disse spørgsmål kan med fordel drøftes parvist. Herefter er der efter hver film tilknyttet en samlet opgave, der kan indeholde et eller flere af fire elementer:

support-12

 

Opgave i par eller gruppe

compose-78

 

Individuel opgaveløsning

genius-85

 

Fælles på klassen

Alle opgavedele er angivet med et symbol, så det er let at se, hvilken type opgave det er. De samlede opgaver afsluttes ofte med et fælles element på klassen.

Det praktiske

Generelt er der i forløbet behov for en pc med projekter eller en digital tavle, der kan vise film med lyd og hjemmesiden.

Der bruges A5, A4 og A3 papir, røde og grønne farveblyanter samt farvede tusser og post – it blokke.

Eleverne kan med fordel have en pc til rådighed.